Полегшує ношу самотності

Автор: Сергій Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 20 березня 2009, 19:50

Алла Миколаївна Попович

У Ку­ку­рі­в­ці со­ці­а­ль­ним пра­ців­ни­ком те­ри­то­рі­а­ль­но­го центру со­ці­а­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня пе­н­сі­о­не­рів та оди­но­ких не­пра­це­зда­т­них гро­ма­дян Ал­ла Ми­ко­ла­ї­в­на По­по­вич пра­цює бли­зь­ко трьох ро­ків. Хоч це се­ло і не­ве­ли­ч­ке – всьо­го де­в’я­но­сто п’ять жи­те­лів – про­те ви­ста­чає тут оди­но­ких лю­дей, які по­тре­бу­ють сто­рон­ньо­го до­гля­ду та до­по­мо­ги.

Тур­бо­та та ува­га до сво­їх пі­до­пі­ч­них – що­ден­ний обо­в’я­зок Ал­ли Ми­ко­ла­ї­в­ни, яка ме­ш­кає у су­сі­д­ньо­му Жва­ну. Всьо­го від­ві­дує сім са­мо­тніх жи­те­лів, з яких  троє – жі­н­ки.

Се­ред її пі­до­пі­ч­них – ве­те­ран Ве­ли­кої Ві­т­чи­з­ня­ної вій­ни, за­хи­с­ник бло­ка­д­но­го Ле­нін­гра­да та уча­с­ник бо­йо­вих дій з Япо­нією на Да­ле­ко­му Схо­ді Ми­ко­ла Ми­хай­ло­вич Рудь, яко­му ни­ні де­в’я­но­сто один рік. За лю­дя­ність та до­б­ро­ту, за тур­бо­тли­ве ста­в­лен­ня до се­бе вдя­ч­ні со­ці­а­ль­но­му пра­ців­ни­ко­ві са­мо­тні жи­те­лі Ва­силь Єв­ти­хо­вич Ата­ма­нюк, Пе­т­ро Оле­к­сі­йо­вич Ко­с­те­нюк, Ана­то­лій Па­в­ло­вич Му­рав­сь­кий, Єв­до­кія Пе­т­рі­в­на Ма­ре­ць­ка, Ган­на Іва­ні­в­на По­по­вич та Ган­на Пан­те­лей­мо­ні­в­на Ма­ре­ць­ка. До ко­ж­но­го Ал­ла Ми­ко­ла­ї­в­на на­ві­ду­єть­ся дві­чі на ти­ж­день, при­не­се хлі­ба, во­ди, лі­ків, до­по­мо­же по го­с­по­дар­с­т­ву. Щи­ри­ми сло­ва­ми під­три­м­ки та роз­ра­ди во­на по­ле­г­шує жит­тє­ву но­шу лю­дей, яким на до­лю ви­па­ла са­мо­тність.

 

Во­ло­ди­мир СА­У­ЛЯК. 

На фо­то: Ал­ла Ми­ко­ла­ї­в­на Попович.

У вас немає прав для коментування