Запитань виникало чимало

Автор: Сергій Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 20 березня 2009, 20:14

В се­лах на­шо­го ра­йо­ну три­ва­ють ви­ї­з­ні при­йо­ми гро­ма­дян. Цьо­го ра­зу пред­ста­в­ни­ки ро­бо­чої гру­пи по­бу­ва­ли у Над­дні­с­т­рян­сь­ко­му. Чим сьо­го­дні жи­ве се­ло, у мі­с­це­вих ме­ш­ка­н­ців ці­ка­ви­лись за­сту­п­ник го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції В.І. Войт, на­ча­ль­ник управ­лін­ня пра­ці та со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня В.Г. Зі­нич, за­сту­п­ник на­ча­ль­ни­ка управ­лін­ня Пе­н­сій­но­го фо­н­ду у на­шо­му ра­йо­ні В.Ю. Бі­лик та про­ві­д­ний спе­ці­а­ліст від­ді­лу з при­зна­чен­ня пе­н­сій Н.Я. Бі­лик. Ді­тей, які пе­ре­бу­ва­ють під опі­кою їх служб, у Над­дні­с­т­рян­сь­ко­му від­ві­да­ли спе­ці­а­ліст слу­ж­би у спра­вах ді­тей Л.В. Хи­мич та спе­ці­а­ліст ра­йон­но­го центру со­ці­а­ль­них служб для сі­м’ї, ді­тей та мо­ло­ді О.О. Га­р­да­ман­сь­ка.

Як роз­по­ві­ла сіль­сь­кий го­ло­ва Н.В. Де­ни­со­ва, сьо­го­дні у се­лі є 783 ме­ш­ка­н­ці, з яких 427 – пра­це­зда­т­но­го, а 276 – пе­н­сій­но­го ві­ку. 107 чо­ло­вік пра­це­зда­т­но­го на­се­лен­ня пра­цю­ють у Він­ни­ці та за ме­жа­ми на­шої об­ла­с­ті.  До со­ці­а­ль­ної сфе­ри се­ла сьо­го­дні вхо­дять шко­ла, ди­тя­чий са­док, ФАП, клуб, бі­б­лі­о­те­ка та від­ді­лен­ня по­што­во­го зв’я­з­ку. Є у Над­дні­с­т­рян­сь­ко­му ряд то­р­гі­ве­ль­них то­чок, що ре­а­лі­зу­ють на­се­лен­ню рі­з­но­ма­ні­т­ні то­ва­ри.

У роз­мо­ві з лю­дь­ми, які при­йш­ли на при­йом, за­сту­п­ник го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції В.І. Войт де­та­ль­но роз­по­вів про стан справ у всіх сфе­рах жит­тя на­шо­го ра­йо­ну.

Вів мо­ву про по­кра­щен­ня си­ту­а­ції у сіль­сь­ко­му го­с­по­дар­с­т­ві, зо­к­ре­ма, на зе­м­лях Над­дні­с­т­рян­сь­ко­го. Тут лю­ди за­до­во­ле­ні, що мі­с­це­ві по­ля об­ро­б­ля­ють­ся, а з ни­ми вча­с­но роз­ра­хо­ву­ють­ся за оре­н­ду па­їв. Для  сіль­сь­ких жи­те­лів це жит­тє­во ва­ж­ли­во, то­му на при­йо­мі во­ни щи­ро дя­ку­ва­ли за до­по­мо­гу у ви­рі­шен­ні їх про­блем.

Йшло­ся на при­йо­мі і про та­ке пи­тан­ня, як ви­да­ча ву­гіл­ля згі­д­но суб­си­дій. Як роз­по­ві­ли мі­с­це­ві пе­н­сі­о­не­ри, для опа­лен­ня їм ці­л­ком ви­ста­чає дров, а за­мість ву­гіл­ля кра­ще бу­ло б отри­ма­ти ко­ш­ти. Роз’­яс­нен­ня з цьо­го при­во­ду вніс на­ча­ль­ник управ­лін­ня пра­ці і со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня В.Г. Зі­нич.

Як і в ін­ших се­лах на­шо­го ра­йо­ну, йшло­ся про ре­монт ко­му­на­ль­них до­ріг. Щоб під­три­му­ва­ти їх у на­ле­ж­но­му ста­ні, сьо­го­дні по­трі­б­ні чи­ма­лі ко­ш­ти, яких у сіль­сь­кої ра­ди не ви­ста­ча­є. Ве­ли мо­ву над­дні­с­т­ря­н­ці й про те, що ба­жає бу­ти кра­щим ав­то­бу­с­не спо­лу­чен­ня з рай­це­н­т­ром. У по­рі­в­нян­ні з де­яки­ми ін­ши­ми на­се­ле­ни­ми пун­к­та­ми ра­йо­ну з цим тут си­ту­а­ція не най­гі­р­ша. Що­дня про­їз­дом че­рез Над­дні­с­т­рян­сь­ке йде чо­ти­ри рей­со­вих ав­то­бу­си до Він­ни­ці та ві­сім – до рай­це­н­т­ру.

На при­йо­мі з три­во­гою го­во­ри­ли лю­ди про по­до­ро­ж­чан­ня лі­ків та про­ду­к­тів ха­р­чу­ван­ня. Як­що ці­ни на то­ва­ри най­пе­р­шої не­об­хід­но­с­ті мо­ж­на ко­н­т­ро­лю­ва­ти, то на ме­ди­ка­ме­н­ти – прак­ти­ч­но не­мо­ж­ли­во. Най­ва­ж­че до­во­дить­ся лю­дям по­хи­ло­го ві­ку, які хво­рі­ють ча­с­ті­ше за ін­ших. На ко­ж­не лі­ку­ван­ня їм до­во­дить­ся ви­тра­ча­ти чи­ма­лі ко­ш­ти.

Ра­зом з тим у Над­дні­с­т­рян­сь­ко­му не ви­ни­ка­ло за­пи­тань що­до ви­плат пе­н­сій, за­ро­бі­т­ної та оре­н­д­ної пла­ти, со­ці­а­ль­них до­по­мог. А це сві­д­чить про хо­ро­ший стан справ в цих на­пря­м­ках.

З усіх пи­тань, з яки­ми во­ни зве­р­та­ли­ся, над­дні­с­т­ря­н­ці отри­ма­ли  кон­к­ре­т­ні від­по­ві­ді та роз’­яс­нен­ня. Спі­л­ку­ван­ня з лю­дь­ми ще раз під­тве­р­ди­ло: та­кі зу­стрі­чі по­трі­б­ні, бо да­ють змо­гу за­до­во­ль­ни­ти чи­ма­ло зве­р­нень гро­ма­дян без­по­се­ре­д­ньо на мі­с­цях.

Во­ло­ди­мир СА­У­ЛЯК.

У вас немає прав для коментування