Підживлено озимину

Автор: Сергій Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 20 березня 2009, 20:15

Хо­ча по­-сп­ра­в­ж­ньо­му ве­с­ня­них по­го­жих днів ще не бу­ло, – на­дво­рі вже ве­с­на. А от­же се­ля­ни роз­по­ча­ли пра­цю­ва­ти на уро­жай. Пе­р­ша ро­бо­та, яку во­ни ви­ко­на­ли у ці ран­ньо­ве­с­ня­ні дні, – під­жи­в­лен­ня ози­мих. Як про­во­ди­в­ся цей аг­ро­хі­м­за­хід, у яких об­ся­гах – ве­дуть роз­мо­ву ко­ре­с­по­н­дент ра­йон­ної га­зе­ти і на­ча­ль­ник від­ді­лу ор­га­ні­за­ції ви­ро­б­ни­ц­т­ва аг­ро­про­ми­с­ло­во­го роз­ви­т­ку рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції Д.Ф. ТА­РА­НОВ­СЬ­КИЙ.

– Роз­почну з то­го, що ози­мі куль­ту­ри в аг­ро­фо­р­му­ван­нях ра­йо­ну ви­ро­щу­ють­ся на пло­щі 13,4 ти­ся­чі ге­к­та­рів. З них ози­мий зе­р­но­вий клин  за­ймає 8,6 ти­ся­чі ге­к­та­рів. Рі­пак за­ймає 4,8 ти­ся­чі ге­к­та­рів. Ози­мі пе­ре­зи­му­ва­ли но­р­ма­ль­но. На 70 від­со­т­ках площ ро­с­ли­ни у до­б­ро­му ста­ні, на ре­ш­ті ма­си­вів – у за­до­ві­ль­но­му.

Ста­ном на 16 бе­ре­з­ня ози­мі зе­р­но­ві під­жи­в­ле­но на 7860 ге­к­та­рах, або на 91 від­со­т­ку площ. Рі­пак під­жи­в­ле­но на всіх ма­си­вах.

Най­бі­ль­ший об­сяг ро­біт ви­ко­на­но в ФГ «Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­ке», де ози­мий клин за­ймає 1340 ге­к­та­рів. Тут під­жи­в­ле­но ози­мі зе­р­но­ві на 904 ге­к­та­рах і рі­пак – на 437 ге­к­та­рах, тоб­то на всіх пло­щах. Сто­ві­д­со­т­ко­во під­жи­ви­ли ози­мі у По­пе­лю­хах – на 790 ге­к­та­рах, у Лу­чи­н­ці – на 600, у Сні­т­ко­ві – на735, у Мо­ро­зі­в­ці – на 606, у Го­раї – 566, у Пе­ре­ко­ри­н­цях – на 275 ге­к­та­рах. Під­жи­в­лен­ня про­во­ди­ли озо­т­ни­ми до­б­ри­ва­ми з роз­ра­ху­н­ку не ме­н­ше 150 кі­ло­гра­мів на ко­жен ге­к­тар по­сі­вів.

Роз­мо­ву вів М. КО­ВАЛЬ.

У вас немає прав для коментування