Святкуватимемо з гарним настроєм

Автор: Ольга Мосендз Категорія: Наше Придністров'я Створено: Субота, 19 вересня 2009, 00:18

21 ве­ре­с­ня – осо­б­ли­ва да­та для му­ро­ва­но­ку­ри­лі­в­чан, адже всі­єю те­ри­то­рі­а­ль­ною гро­ма­дою свя­т­ку­є­мо День се­ли­ща і пре­сто­ль­не свя­то Рі­з­д­ва Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці. Як го­дить­ся, на­пе­ре­до­дні свя­та під­би­ва­є­мо під­су­м­ки, ана­лі­зу­є­мо про­жи­те за рік, пла­ну­є­мо май­бу­т­нє. Про те, з яки­ми здо­бу­т­ка­ми та пе­р­с­пе­к­ти­ва­ми зу­стрі­ча­ти­ме­мо свя­то в цьо­му ро­ці ве­де­мо роз­мо­ву із Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­ким се­ли­щ­ним го­ло­вою Га­ли­ною Ми­ко­ла­ї­в­ною ЦИ­БУЛЬ­СЬ­КОЮ:

– Як зав­жди, свя­то зу­стрі­ча­ти­ме­мо в га­р­но­му та бо­йо­во­му на­стро­ї. Не ска­р­жи­мось на еко­но­мі­ч­ну кри­зу та фі­нан­со­ві не­га­ра­з­ди  – про­с­то ро­би­мо все мо­ж­ли­ве, щоб по­кра­щи­ти бла­го­ус­т­рій на­шо­го се­ли­ща та жит­тя йо­го ме­ш­ка­н­ців.

 

За ми­ну­лий рік вда­лось зро­би­ти чи­ма­ло. Зо­к­ре­ма, ви­ко­ну­єть­ся се­р­йо­з­ний ба­га­то­мі­ль­йон­ний про­ект по пе­ре­ве­ден­ню на еле­к­т­ро­опа­лен­ня ба­га­то­ква­р­ти­р­них бу­ди­н­ків. Ро­бо­ти по­сту­по­во за­ве­р­шу­ю­ть­ся. Про­до­в­жу­є­мо осво­ю­ва­ти ви­ді­ле­ні ко­ш­ти в су­мі 2 мі­ль­йо­на 600 ти­сяч гри­вень. Про­бле­ма в то­му, що гро­ші над­хо­дять ча­с­ти­на­ми.

 

При­єм­но те, що вже май­же всі ву­ли­ці в на­шо­му се­ли­щі осві­т­лю­ю­ть­ся. Не­зва­жа­ю­чи на брак ко­ш­тів, тех­ні­ч­ні ро­бо­ти про­до­в­жу­ю­ть­ся. Осві­т­ле­но та­кож тро­ту­ар по ву­ли­ці Ко­ма­ро­ва. Це бу­ло бо­лю­чим пи­тан­ням, адже по тро­ту­а­ру що­дня ру­ха­єть­ся ве­ли­кий по­тік лю­дей, в ос­но­в­но­му, це шко­ля­рі. Хо­чу по­дя­ку­ва­ти всім, хто до­по­міг в цьо­му. Осо­б­ли­во вдя­ч­ні під­при­єм­цю М.В. До­мі­на­су.

Дитячий майданчикЗ ра­ді­с­тю мо­жу ска­за­ти, що вті­лю­єть­ся в жит­тя моя мрія, як се­ли­щ­но­го го­ло­ви, – від­кри­ва­єть­ся сквер від­по­чи­н­ку бі­ля му­зи­ч­ної шко­ли. Мо­ж­ли­во, сквер ви­гля­да­ти­ме скро­м­но, адже по­ло­ви­ну ро­біт ми про­во­ди­мо в борг. Тут ма­ти­муть змо­гу від­по­чи­ва­ти ма­ми з ма­ле­нь­ки­ми ді­т­ка­ми, мо­лодь та всі ба­жа­ю­чі. Сут­тє­вим кро­ком ста­ла за­мі­на на пла­с­ти­ко­ві тру­би 10 кі­ло­ме­т­рів лі­ній во­до­по­ста­чан­ня.

Про­во­дять­ся та­кож ро­бо­ти по ка­пі­та­ль­но­му ре­мо­н­ту ка­на­лі­за­цій­ної ме­ре­жі, йде під­го­то­в­ка до осін­ньо-­зи­мо­во­го пе­рі­оду. В зв’я­з­ку з цим жи­те­лі рай­це­н­т­ру від­чу­ва­ють не­зру­ч­но­с­ті з по­ста­чан­ням во­ди.  Роз­по­ча­ли під­си­пан­ня ву­лиць, які то­го най­бі­ль­ше по­тре­бу­ють. Зо­к­ре­ма, по ву­ли­ці Ча­па­є­ва вже під­си­па­но 1800 м, пра­цю­є­мо по ву­ли­ці Польо­вій та ін­ших. По­стій­но ве­дуть­ся ро­бо­ти по роз­чи­с­т­ці сміт­тя по ба­л­ках та яру­гах.

Дя­ку­ва­ти Бо­гу, в цьо­му ро­ці знай­шо­в­ся ін­ве­с­тор, який вклав ко­ш­ти на ре­ко­н­с­т­ру­к­цію п’я­ти­по­ве­р­хо­во­го бу­ди­н­ку по ву­ли­ці Про­е­к­т­на (на фото вгорі). Від­по­ві­д­но до рі­шен­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни  Му­ро­ва­ні Ку­ри­лі­в­ці ввій­ш­ли до пе­ре­лі­ку тих міст та се­лищ, в яких про­во­дять­ся ро­бо­ти по бу­ді­в­ни­ц­т­ву.  Як­що все до­б­ре скла­деть­ся, то ма­ти­ме­мо змо­гу без­ко­ш­то­в­но роз­да­ти 45 ква­р­тир цьо­го бу­ди­н­ку тим лю­дям, які пе­ре­бу­ва­ють на ква­р­ти­р­но­му об­лі­ку. За­раз ми пра­цю­є­мо над по­но­в­лен­ням до­ку­ме­н­та­ці­ї.

На жаль, ба­га­то не вда­лось по­ки що зро­би­ти. Так, не вда­лось від­ре­мо­н­ту­ва­ти ву­ли­цю Кі­ро­ва, яка по­стій­но роз­би­ва­єть­ся ва­н­та­ж­ни­ми ав­то­мо­бі­ля­ми. Не мо­же­мо та­кож за­без­пе­чи­ти на­ле­ж­ну ма­те­рі­а­ль­но-­те­х­ні­ч­ну ба­зу дит­са­д­ків. Че­рез за­су­ху цьо­го ро­ку не здій­с­ни­лась моя да­в­ня мрія – об­ла­ш­ту­ван­ня скве­рів та клумб, щоб при­кра­си­ти на­ше рі­д­не се­ли­ще. Але, не­зва­жа­ю­чи на все, ми ма­є­мо ве­ли­ке ба­жан­ня пра­цю­ва­ти та вті­лю­ва­ти в жит­тя всі за­ду­ми.

Ко­ри­с­ту­ю­чись на­го­дою, хо­чу за­про­си­ти жи­те­лів та го­с­тей мі­с­те­ч­ка на свя­т­ку­ван­ня Дня се­ли­ща, яке від­бу­деть­ся 21 ве­ре­с­ня в ра­йон­но­му Бу­ди­н­ку куль­ту­ри  о 13 го­ди­ні. А та­кож по­дя­ку­ва­ти до­б­ро­со­ві­с­ним од­но­се­ль­цям, всім, хто до­по­ма­гає у роз­бу­до­ві рай­це­н­т­ру. Ба­жаю жи­те­лям Му­ро­ва­них Ку­ри­ло­вець мі­ц­но­го здо­ро­в’я, бла­го­по­луч­чя, на­дії на те, що за­в­т­ра­ш­ній день бу­де кра­щим.

Роз­мо­ву ве­ла Оль­га МО­СЕНДЗ.

У вас немає прав для коментування