В районі - чверть століття

Автор: Сергій Категорія: Наше Придністров'я Створено: Вівторок, 22 вересня 2009, 00:48

Валерій Леонідович Кулик-КуличенкоВа­ле­рій Ле­о­ні­до­вич Ку­лик-­Ку­ли­че­н­ко на­ро­ди­в­ся і ви­ріс в сі­м’ї вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ця-­аві­а­то­ра, од­нак про­фе­сію ви­б­рав най­ми­р­ні­шу - пра­цю­ва­ти на зе­м­лі і ви­ро­щу­ва­ти на ній хліб.

Мо­ло­дий ви­пу­с­к­ник Бі­ло­це­р­ків­сь­ко­го ін­сти­ту­ту з 1961 ро­ку -аг­ро­ном, ке­ру­ю­чий від­ді­лен­ням Ви­ще­оль­че­да­їв­сь­ко­го цу­к­ро­ко­м­бі­на­ту, по­тім два ро­ки - го­ло­вний аг­ро­ном Мо­їв­сь­ко­го цу­к­ро­ко­м­бі­на­ту Че­р­ні­ве­ць­ко­го ра­йо­ну, а в 30 ро­ків очо­лив од­не з най­бі­ль­ших го­с­по­дарств ра­йо­ну - Ви­ще­оль­че­да­ївсь­кий   цу­к­ро­ко­м­бі­нат. На цій не­ле­г­кій по­са­ді пра­цю­вав ві­сім ро­ків. В 1978-1989 рр. В.Л. Ку­лик-­Ку­ли­че­н­ко - дру­гий се­к­ре­тар, го­ло­ва рай­ви­кон­кому, пе­р­ший се­к­ре­тар Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­ко­го рай­ко­му Ком­па­р­тії Укра­ї­ни.  В не­за­ле­ж­ній   Укра­ї­ні   12   ро­ків очо­лю­вав Ба­бин­сь­кий цу­к­ро­за­вод. В да­ний час - ди­ре­к­тор ТОВ «Зла­го­да» по ви­ро­щу­ван­ню ри­би, де­пу­тат ра­йон­ної ра­ди, за­слу­же­ний пра­ців­ник ха­р­чо­вої про­ми­с­ло­во­с­ті. За ци­ми ску­пи­ми ря­д­ка­ми біо­гра­фії Ва­ле­рія Ле­о­ні­до­ви­ча - не­ле­г­ка пра­ця про­тя­гом два­дця­ти п’я­ти ро­ків на рі­з­них по­са­дах в на­шо­му ра­йо­ні. Йо­го па­м’я­та­ють як гра­мо­т­но­го спе­ці­а­лі­с­та, вмі­ло­го і ви­мо­г­ли­во­го ке­рі­в­ни­ка та ор­га­ні­за­то­ра сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ко­го і про­ми­с­ло­во­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва.

 

- Кі­ль­ка ро­ків я пра­цю­вав на Вищеольчедаївському цукроза­во­ді на­ча­ль­ни­ком змі­ни, - зга­дує А.­І. Без­про­з­ва­ний. – За­вдя­ки на­по­ле­г­ли­во­с­ті та ене­р­гій­но­с­ті Ва­ле­рія Ле­о­ні­до­ви­ча на за­во­ді бу­ло мо­де­р­ні­зо­ва­но   окре­мі це­хи, зо­к­ре­ма, пе­ре­об­ла­д­на­но про­ду­к­то­ве, су­шиль­не і па­ку­ва­ль­не від­ді­лен­ня, вста­но­в­ле­но но­вий ди­фу­зій­ний аг­ре­гат, ко­те­ль­ню за­мість ву­гіл­ля пе­ре­ве­де­но на ма­зут.

 

Для мо­ло­дих спе­ці­а­лі­с­тів бу­ду­ва­лось жи­т­ло, а ди­тя­чий са­док, клуб і бі­б­лі­о­те­ка, гу­р­т­ки ху­до­ж­ньої са­мо­ді­я­ль­но­с­ті та спор­ти­в­ні ко­ман­ди бу­ли од­ни­ми з кра­щих в ра­йо­ні.

– В При­ві­т­но­му, - про­до­в­жує роз­по­відь А.­І. Без­про­з­ва­ний, -про­ве­де­но ка­пі­та­ль­ний ре­монт при­мі­щен­ня шко­ли, в Обу­хо­ві вве­де­но в дію центра­ль­ну ре­мо­н­т­но-­ме­ха­ні­ч­ну май­с­те­р­ню. За найа­к­ти­в­ні­шо­го спри­ян­ня Ва­ле­рія Ле­о­ні­до­ви­ча бу­ло ви­го­то­в­ле­но до­ку­ме­н­та­цію і по­бу­до­ва­но при­мі­щен­ня се­ре­д­ніх шкіл у Ви­ще­оль­че­да­є­ві і Обу­хо­ві, та па­м’я­т­ник за­ги­б­лим ра­дян­сь­ким во­ї­нам в Обу­хо­ві, че­рез рі­ч­ку Ля­до­ва у Ви­ще­оль­че­да­є­ві збу­до­ва­но міст.

Ба­га­то зроб­ле­но В.Л. Ку­ли­ком-­Ку­ли­че­н­ком то­ді, ко­ли він був ке­рі­в­ни­ком ра­йон­но­го ма­с­ш­та­бу. Крім ба­га­то­по­ве­р­хо­вих жи­т­ло­вих бу­ди­н­ків (в ра­йо­ні що­рі­ч­но зда­ва­лось 40-50 ква­р­тир), очи­с­них спо­руд, в рай­це­н­т­рі по­бу­до­ва­но шко­лу на ти­ся­чу місць, до тра­си Мо­ги­лів-­По­діль­сь­кий-­Ємі­ль­че­но про­кла­де­но ши­ро­ко­ме­т­ро­ву ас­фа­ль­ті­в­ку, а окра­сою Му­ро­ва­них Ку­ри­ло­вець став ра­йон­ний бу­ди­нок куль­ту­ри - най­кра­щий не тіль­ки в об­ла­с­ті, а й в Укра­ї­ні. Це да­ле­ко не по­вний пе­ре­лік до­б­рих справ, зроб­ле­них ним.

Ва­ле­рій Ле­о­ні­до­вич ви­рі­з­ня­в­ся ін­те­лі­ге­н­т­ні­с­тю та еле­га­н­т­ні­с­тю, пра­цю­ва­ти з ним бу­ло ко­м­фо­р­т­но.

В.Л. Ку­ли­ку-­Ку­ли­че­н­ку і те­пер не бай­ду­же, чим жи­вуть тру­ді­в­ни­ки, го­с­по­дар­с­т­ва ра­йо­ну.

- Мені приємно зустрі-чатися і підтримувати дружні зв`язки з Валерієм Леонідо-вичем, - ділиться спогадами депутат районної ради, перший секретар райкому Компартії України  В.П. Паламар. - При зустрічах ми згадуємо і гордимося тим, що зроблено в районі. З В.Л. Куликом-Куличенком легко працювалось, він завжди довіряв підлеглим, підтриму-вав їхню ініціативу.

Ві­та­ю­чи Ва­ле­рія Ле­о­ні­до­ви­ча Ку­ли­ка-­Ку­ли­че­н­ка з 70-рі­ч­ним юві­ле­єм, зи­чи­мо йо­му мі­ц­но­го здо­ро­в’я, до­б­ра і ак­ти­в­но­го до­в­го­літ­тя, ві­р­них дру­зів і то­ва­ри­шів-­од­но­ду­м­ців.

 

 

Ві­к­тор Ма­кі­т­рук - го­ло­ва Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­кої  ра­йон­ної ра­ди Ор­га­ні­за­ції ве­те­ра­нів Укра­ї­ни.

 

У вас немає прав для коментування