Інноваційні технології в агропромисловому комплексі

Автор: Сергій Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 20 листопада 2009, 00:19

За­га­ль­на пло­ща на­шо­го ра­йо­ну скла­дає 88647 га, в то­му чи­с­лі сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­кі угід­дя - 65900 га (74,3 % від за­га­ль­ної пло­щі), із них ріл­лі - 55259 га (83,9 % від пло­щі сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ких угідь), ба­га­то­рі­ч­ні на­са­джен­ня - 2132 га (3,2 %), сі­но­жа­ті - 1091 га (1,7 %), па­со­ви­ща - 7415 га (11,8%). Лі­си та ін­ші лі­со­вк­ри­ті пло­щі скла­да­ють - 15147 га (17,1 % від за­га­ль­ної пло­щі).

Гру­н­ти, на яких се­ля­ни ра­йо­ну ви­ро­щу­ють сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ку про­ду­к­цію, пред­ста­в­ле­ні в ос­но­в­но­му ти­пом сі­рих лі­со­вих із їх опідзо­ле­ни­ми сві­т­ло­-сі­ри­ми, сі­ри­ми і те­м­но­-сі­ри­ми. Сві­т­ло - сі­рі і сі­рі опідзо­ле­ні гру­н­ти за­йма­ють пло­щу 36,8 тис. га, або 80 % від за­га­ль­ної пло­щі ріл­лі.

Грунт скла­да­єть­ся з трьох фаз, що вза­є­мо­ді­ють між со­бою: тве­р­дої, рі­д­кої та га­зо­по­ді­б­но­ї. Тве­р­да фа­за, яка ста­но­вить 40-60 від­со­т­ків усьо­го йо­го об’­єму на 90-9 % скла­да­єть­ся з рі­з­них ма­те­рі­а­лів: зо­к­ре­ма ква­р­цу ~ 60-80%, оки­сів алю­мі­нію 10-15%, оки­сів за­лі­за 5-10% і ли­ше 10-15 % з ор­га­ні­ч­ної ча­с­ти­ни, яку на­зи­ва­ють гу­му­сом.

Вміст гу­му­су в три­дця­ти сан­ти­ме­т­ро­во­му ша­рі ор­них зе­мель у на­шо­му ра­йо­ні скла­дає в се­ре­д­ньо­му у від­со­т­ках 1960 р.-1,97; 1980р. — 1,97; 1985 р. - 2,10; 1990 р. - 1,99; 2000 р. -2,02.

За вмі­с­том гу­му­су .ви­зна­ча­єть­ся бал ро­дю­чо­с­ті, який згі­д­но шка­ли які­с­ної оці­н­ки гру­н­тів при вмі­с­ті гу­му­су 2,02 по ра­йо­ну скла­дає 42. На­при­клад, вміст гу­му­су і бал ро­дю­чо­с­ті в Ба­х­ти­ні ста­но­в­лять від­по­ві­д­но 2,6 – 44, Лу­чи­н­чи­ку – 2,4-2,6 – 46, Ко­тю­жа­нах – 2,5-3,1 – 50 та Ви­ще­оль­че­да­є­ві – 1,8-2,3 – 44. Де­хто го­во­рить, що у нас по­га­ний грунт. Вва­жаю, що це ду­м­ка хи­б­на. Ми му­си­мо тве­р­до за­сво­ї­ти, що по­га­ної зе­м­лі не бу­ва­є. Бу­ва­ють ли­ше без­плі­д­ні люд­сь­кі зу­сил­ля, як­що во­ни не ро­зу­м­ні. Не­об­хід­но по­ве­р­ну­ти зе­м­лі її дух , її ро­дю­чість - гу­мус. Дані на­у­ко­во-­до­с­лі­д­них уста­нов сві­д­чать про те, що за­па­си гу­му­су зме­н­шу­ють­ся зі шви­д­кі­с­тю в се­ре­д­ньо­му 500 - 700 кг на рік з 1 ге­к­та­ра. При­чи­ною цьо­го є не­до­ста­т­ні до­зи вне­сен­ня ор­га­ні­ч­них та мі­не­ра­ль­них до­б­рив, їх спів­від­но­шен­ня. То­му в да­них умо­вах не­об­хід­но збі­ль­ши­ти вне­сен­ня ор­га­ні­ч­них та мі­не­ра­ль­них до­б­рив, для цьо­го про­во­ди­ти роз­ви­ток га­лу­зі тва­рин­ни­ц­т­ва.

Потрібно ка­те­го­ри­ч­но за­бо­ро­ни­ти спа­лю­ван­ня по­жни­в­них ре­ш­ток, за­без­пе­чи­ти всі зе­р­но­зби­ра­ль­ні ком­бай­ни сі­ч­ка­р­ня­ми. Роз­ра­ху­н­ки по­ка­зу­ють, що при спа­лю­ван­ні сте­р­ні ози­мої пше­ни­ці при вро­жай­но­с­ті 40 цнт. з ге­к­та­ра зни­щу­єть­ся та­ка кі­ль­кість ор­га­ні­ч­них ре­чо­вин в ор­но­му ша­рі гру­н­ту, що для її ком­пе­н­са­ції по­трі­б­но вне­с­ти 12 тонн гною. Від вмі­с­ту гу­му­су в гру­н­ті в пря­мій за­ле­ж­но­с­ті є уро­жай­ність сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ких куль­тур.  До­ся­г­нен­ня кі­н­це­вої ме­ти не мо­ж­ли­ве без за­про­ва­джен­ня у сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ке ви­ро­б­ни­ц­т­во ін­но­ва­цій­них тех­но­ло­гій. Ва­ж­ли­ву роль у під­ви­щен­ні вро­жа­їв сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ких куль­тур, ве­ден­ня га­лу­зі тва­рин­ни­ц­т­ва та збі­ль­шен­ня ва­ло­во­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­кої про­ду­к­ції ві­ді­грає впро­ва­джен­ня у ви­ро­б­ни­ц­т­во на­у­ко­во об­гру­н­то­ва­них си­с­тем зе­м­ле­робства, які пе­ред­ба­ча­ють пла­но­мі­р­не під­ви­щен­ня ро­дю­чо­с­ті гру­н­тів, удо­ско­на­лен­ня стру­к­ту­ри по­сі­в­них площ, осво­єн­ня сі­во­змін, за­сто­су­ван­ня про­гре­си­в­них си­с­тем об­ро­бі­т­ку гру­н­ту і вне­сен­ня до­б­рив, впро­ва­джен­ня ви­со­ко­про­ду­к­ти­в­них со­р­тів і гі­б­ри­дів, по­ліп­шен­ня на­сін­ни­ц­т­ва, ви­со­ко­ефе­к­ти­в­не ви­ко­ри­с­тан­ня тех­ні­ки, своє­ча­с­ний за­хист по­сі­вів від шкі­д­ни­ків, хво­роб і бу­р’я­нів.

Ва­ло­вий збір зе­р­но­вих по ра­йо­ну склав близько 54 тис. тонн при уро­жай­но­с­ті 32,6 ц/га, в т. ч. ози­мої пше­ни­ці - 38,8 ц/га, ози­мо­го яч­ме­ню -32,0 ц/га, яро­го яч­ме­ню - 24,0 ц/га, ку­ку­ру­дзи - 46,2 ц/га. До­б­рий вро­жай зі­бра­но ози­мо­го рі­па­ку, при вро­жай­но­с­ті 18.4 ц/га. зі­бра­но 9267 тонн. При ви­ро­щу­ван­ні но­во­го со­р­ту ози­мої пше­ни­ці „Зо­ло­ти­с­та» в ПП „Бо­нас» с. Мо­ро­зі­в­ка зі­бра­но по 68,3 ц/га., в ФГ „Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­ке» с. Обу­хів ви­да­ли від­по­ві­д­но 71,2 ц/га. Цу­к­ро­ві бу­ря­ки со­р­тів В - 100 „Са­ра», „Ха­м­бер» на пло­щі 73 га ви­да­ли по 345 ц/га в за­лі­ко­вій ва­зі.

Для ви­вчен­ня но­вих пе­р­с­пе­к­ти­в­них со­р­тів і гі­б­ри­дів на до­слі­д­них ді­ля­нках ТОВ „Бо­га­тир» с. Ко­тю­жа­ни ви­ро­щу­ва­лось 42 со­р­ти і гі­б­ри­ди яро­го три­ті­ка­лє, яро­го яч­ме­ню, го­ро­ху, сої, про­са, ку­ку­ру­дзи і со­ня­ш­ни­ку ін­сти­ту­ту ім. Юр’є­ва, та в ПОП „Ве­с­на» с. До­ли­ня­ни со­р­ти і гі­б­ри­ди ку­ку­ру­дзи та со­ня­ш­ни­ку фірм „Си­н­ге­н­та» і „Мо­н­са­н­то».

По­ряд із ви­ве­ден­ням но­вих со­р­тів і гі­б­ри­дів де­які вче­ні і ба­га­ті ком­па­нії на­ма­га­ють­ся вве­с­ти у сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ке ви­ро­б­ни­ц­т­во ге­не­ти­ч­но мо­ди­фі­ко­ва­ні ро­с­ли­ни. Но­ва­тор­с­т­во по­ля­гає в то­му, що без­по­се­ре­д­нє втру­чан­ня на клі­тин­но­му рі­в­ні (ген­на ін­же­не­рія) до­зво­ляє ско­ро­ти­ти пе­рі­од роз­ви­т­ку та отри­ма­ти змі­ни в тих со­р­тах, які не­мо­ж­ли­во змі­ни­ти при­ро­д­ним шля­хом. Са­ме та­кі ме­то­ди ви­ко­ри­с­то­ву­ють для ство­рен­ня ге­не­ти­ч­но мо­ди­фі­ко­ва­них ро­с­лин, які по­тім за­сто­со­ву­ють для ви­ро­щу­ван­ня ге­не­ти­ч­но мо­ди­фі­ко­ва­них харчових куль­тур. При­кро те, що ГМО роз­по­ча­ли ши­ро­ке за­про­ва­джен­ня в ха­р­чу­ван­ня лю­дей, що ста­но­ви­ть се­р­йо­з­ну не­без­пе­ку для їх здо­ро­в’я та на­вко­ли­ш­ньо­го се­ре­до­ви­ща. ­То­му  з 1 ли­с­то­па­да 2009 ро­ку Уряд Укра­ї­ни ввів обо­в’я­з­ко­ве ма­р­ку­ван­ня ха­р­чо­вої про­ду­к­ції, яка мі­с­тить ге­не­ти­ч­но мо­ди­фі­ко­ва­ні ор­га­ні­з­ми.

Ва­силь ГУК, на­ча­ль­ник управ­лін­ня аг­ро­про­ми­с­ло­во­го роз­ви­т­ку РДА.

У вас немає прав для коментування