Гідно прожиті роки

Автор: Сергій Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 20 лютого 2009, 21:29

Булега Іван АндрійовичНе­що­да­в­но жи­тель с. Ку­ра­ші­в­ці, ін­ва­лід І гру­пи Ве­ли­кої Ві­т­чи­з­ня­ної вій­ни, за­хи­с­ник бло­ка­д­но­го Ле­нін­гра­да Іван Ан­д­рі­йо­вич Бу­ле­га від­зна­чив сла­в­них 90 літ. Ли­ше ве­те­ра­но­ві, йо­го рі­д­ним та бли­зь­ким ві­до­мо, че­рез які скла­д­ні ви­про­бу­ван­ня прой­шов він у бу­ре­м­ні ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни. У пе­к­лі бло­ка­д­но­го Ле­нін­гра­да Іван Ан­д­рі­йо­вич втра­тив здо­ро­в’я, але збе­ріг лю­бов до жит­тя, лю­дя­ність і че­с­ність, з яки­ми про­жив всі на­сту­п­ні ро­ки. За­слу­жив він на ша­ну і по­ва­гу від од­но­се­ль­ців, лю­бов і тур­бо­ту від рі­д­них.

 

У день на­ро­джен­ня від се­бе осо­би­с­то та від іме­ні го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції В.А. Ре­ву­ць­ко­го ве­те­ра­на щи­ро при­ві­тав го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди П.В. Іва­н­цов, який вру­чив Іва­ну Ан­д­рі­йо­ви­чу кві­ти і по­да­ру­нок на зга­д­ку. Цьо­го дня юві­ляр при­ймав ві­тан­ня і по­ба­жан­ня до­в­гих літ жит­тя від го­ло­ви ве­те­ран­сь­кої ор­га­ні­за­ції на­шо­го ра­йо­ну В.С. Ма­кі­т­ру­ка, Ку­ра­шо­ве­ць­ко­го  сіль­сь­ко­го го­ло­ви Л.В. Ва­ля­ти­ць­ко­го, сво­їх од­но­се­ль­ців та рі­д­них.

 

Де­в’я­но­сто­лі­т­ній ру­біж Іва­на Ан­д­рі­йо­ви­ча Бу­ле­ги за­сві­д­чує – ці ро­ки він про­жив гі­д­но, в усьо­му за­ли­ша­ю­чись лю­ди­ною ве­ли­кої ду­ші і серця.

Во­ло­ди­мир СА­У­ЛЯК.

У вас немає прав для коментування