Вшанували воїнів-афганців

Автор: Сергій Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 20 лютого 2009, 22:08

Воїни-афганціМи­ну­лої п’ят­ни­ці у ра­йон­но­му центрі від­бу­лось уро­чи­с­те вша­ну­ван­ня на­ших зе­м­ля­ків во­ї­нів- аф­га­н­ців з на­го­ди 20-ї рі­ч­ни­ці ви­ве­ден­ня військ ко­ли­ш­ньо­го СРСР з Ре­с­пу­б­лі­ки Аф­га­ні­с­тан.

Ко­ли­ш­ні во­ї­ни по­кла­ли кві­ти до Па­м’я­т­но­го зна­ка, а по­тім зі­бра­лись у ра­йон­но­му бу­ди­н­ку куль­ту­ри. Пе­ред ни­ми  ви­сту­пи­ли за­сту­п­ник го­ло­ви  рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції Н.О. Ка­мін­сь­ка, за­сту­п­ник го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди І.П. Над­ке­р­ни­ч­ний. Сло­во та­кож взяв жи­тель Му­ро­ва­них Ку­ри­ло­вець І.­А. Ша­ла­май, син яко­го Оле­к­сандр слу­жив офі­це­ром в Аф­га­ні­с­та­ні.

Ке­рі­в­ник апа­ра­ту  рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції С.В. Ла­дан за­чи­тав роз­по­ря­джен­ня го­ло­ви  рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, згі­д­но яко­го гру­пу ко­ли­ш­ніх во­ї­нів-­аф­га­н­ців на­го­ро­дже­но гра­мо­та­ми. Зо­к­ре­ма, В.П. Іва­но­ва, В.П. Пу­зи­рея, М.В. Са­ра­н­чу­ка з Му­ро­ва­них Ку­ри­ло­вець, Л.М. Ка­баль­сь­ко­го з Ві­ль­ша­н­ки, С.В. Каль­я­но­ва з Мо­ро­зі­в­ки, М.А. Ло­пу­шан­сь­ко­го з Не­ме­р­чо­го.

У честь во­ї­нів-­аф­га­н­ців від­бу­в­ся кон­церт, який під­го­ту­ва­ли ама­то­ри ра­йон­но­го бу­ди­н­ку куль­ту­ри.

Ми­хай­ло КО­ВАЛЬ.

У вас немає прав для коментування