Молодь дивиться в майбутнє

Автор: Володимир Сауляк Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 21 серпня 2009, 03:36

Молодь і правоСа­ме під та­кою на­звою не­що­да­в­но у центра­ль­ній ра­йон­ній біб­ліо­те­ці за кру­г­лим сто­лом від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня клу­бу «Мо­лодь і пра­во», при­свя­че­не Дню Не­за­ле­ж­но­с­ті Укра­ї­ни. В ньо­му, крім мо­ло­ді, взя­ли участь пе­да­го­ги, пред­ста­в­ни­ки ря­ду ра­йон­них служб та ві­дом­ств. За тра­ди­ці­єю на за­сі­дан­ні об­го­во­рю­ва­лись те­ма ми­ну­ло­го, су­час­но­го та май­бу­т­ньо­го на­шої дер­жа­ви, мі­с­це мо­ло­дого по­ко­лін­ня у жит­ті Укра­ї­ни.

 

Від­кри­ва­ю­чи за­сі­дан­ня, за­ві­ду­ю­ча від­ді­лом об­слу­го­ву­ван­ня центра­ль­ної ра­йон­ної бі­б­лі­о­те­ки Т.О. Лі­ві­н­чук ве­ла мо­ву про дер­жа­в­ний пра­пор Укра­ї­ни як один із си­м­во­лів не­за­ле­ж­но­с­ті на­шої дер­жа­ви. Огляд лі­те­ра­ту­ри і пе­рі­оди­ч­них ви­дань, в яких роз­по­ві­да­єть­ся про си­ньо-­жо­в­тий стяг, про­ве­ла бі­б­лі­о­те­кар С.І. До­н­чев­сь­ка.

 

Ди­ре­к­тор ра­йон­но­го центру со­ці­а­ль­них служб для ді­тей, сі­м’ї та мо­ло­ді П.В. Баг­рій на­го­ло­сив, що Ука­зом Пре­зи­де­н­та Укра­ї­ни цей рік ого­ло­ше­но ро­ком мо­ло­ді в Укра­ї­ні. Пе­т­ро Ва­си­льо­вич роз­по­вів про ро­бо­ту, яка про­во­дить­ся мо­ло­ді­ж­ни­ми слу­ж­ба­ми на­шо­го ра­йо­ну для за­хи­с­ту прав не­по­в­но­лі­т­ніх.

За­сту­п­ник го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди І.П. Над­ке­р­ни­ч­ний вів мо­ву про пра­во­ву осві­ту мо­ло­ді і про ті на­пря­м­ки ро­бо­ти, які  до­зво­ля­ють за­лу­чи­ти мо­лодь до за­нять спо­р­том, ко­ри­с­но­го і куль­ту­р­но­го від­по­чи­н­ку.

Іван Пе­т­ро­вич то­р­к­ну­в­ся най­більш ак­ту­а­ль­них про­блем, які сьо­го­дні хви­лю­ють не ли­ше мо­лодь – це кри­зо­ві яви­ща, без­ро­біт­тя, де­мо­гра­фі­ч­на си­ту­а­ція, мо­ра­ль­ний за­не­пад та чи­ма­ло ін­шо­го.

Ува­ж­но ви­вча­ти іс­то­рію, щоб не по­вто­ри­ти по­ми­лок ми­ну­ло­го, за­кли­ка­ла при­су­т­ніх вчи­те­ль­ка іс­то­рії дру­гої шко­ли рай­це­н­т­ру Г.Б. Не­він­сь­ка. Це той напрямок, який до­зво­лить об­ра­ти пра­ви­ль­ний шлях для бу­ді­в­ни­ц­т­ва укра­ї­н­сь­кої дер­жа­ви. Стан справ у дер­жа­ві в зна­ч­ній мі­рі за­ле­жить від ко­ж­но­го з нас, від пра­ви­ль­но­с­ті на­ших вчи­н­ків. На цьо­му, зве­р­та­ю­чись до мо­ло­ді, на­го­ло­си­ла уча­с­ник за­сі­дан­ня О.В. Га­ра­го­да. Бі­ль­ше при­ді­ля­ти ува­гу ду­хо­в­но­му роз­ви­т­ку, ве­ден­ню здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя в ко­ж­ній сі­м’ї за­кли­ка­ла пе­да­гог-­пси­хо­лог Ін­на Ка­ча­л­ка. Бо ли­ше за та­кою мо­лод­дю – май­бу­т­нє Укра­ї­ни.

Свою ду­м­ку з цьо­го пи­тан­ня ви­сло­ви­ли і най­мо­ло­д­ші уча­с­ни­ки кру­г­ло­го сто­лу: Ко­с­тя­н­тин Сту­п­ко, Па­в­лі­на Ду­би­ць­ка та Ок­са­на Мо­в­чан. Їх­нє ба­чен­ня май­бу­т­ньо­го Укра­ї­ни ба­зу­єть­ся на па­т­рі­о­ти­з­мі, збе­ре­жен­ні на­ці­о­на­ль­них тра­ди­цій та мі­ц­ній еко­но­мі­ч­ній ос­но­ві. Як ба­чи­мо, нам ще є до чо­го пра­г­ну­ти і мо­лодь впе­в­не­на, що у май­бу­т­ньо­му Укра­ї­на та­ки бу­де си­ль­ною і про­цві­та­ю­чою єв­ро­пей­сь­кою дер­жа­во­ю.

 

Во­ло­ди­мир СА­У­ЛЯК.

У вас немає прав для коментування