Оптимізм передають дітям

Автор: Сергій Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 21 серпня 2009, 03:39

Н.В. Сербенюк та І.М. ЛялінаУ ко­ле­к­ти­ві ди­тя­чо­го са­д­ка «Со­не­ч­ко», що в рай­це­н­т­рі, пра­цю­ють до­сві­д­че­ні і та­ла­но­ви­ті ви­хо­ва­те­лі. Во­ни по­стій­но зна­хо­дять­ся у тво­р­чо­му по­шу­ку, а сво­ї­ми знан­ня­ми охо­че ді­лять­ся з мо­ло­ди­ми ко­ле­га­ми. Се­ред них ви­хо­ва­тель На­та­ля Ва­си­лі­в­на Се­р­бе­нюк, яка пра­цює з ді­ть­ми три ро­ки. Емо­цій­на та ак­ти­в­на, во­на ство­ри­ла у сво­їй гру­пі спри­я­т­ли­ву ат­мо­с­фе­ру для ви­хо­ван­ня. Знає, як за­ці­ка­ви­ти ді­тей, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи при цьо­му чи­ма­ло форм і ме­то­дів. Ене­р­гія і оп­ти­мізм ви­хо­ва­те­ль­ки пе­ре­да­ють­ся ді­тям. За це її лю­б­лять ма­лю­ки та їх­ні ба­ть­ки. Ро­бо­ту ви­хо­ва­те­ль­ки бу­ло ви­со­ко оці­не­но на ра­йон­но­му се­мі­на­рі се­ред до­шкі­ль­них за­кла­дів. Дру­гий рік у «Со­не­ч­ку» по­мі­ч­ни­ком ви­хо­ва­те­ля пра­цює Ін­на Ми­ко­ла­ї­в­на Ля­лі­на. Ви­мо­г­ли­ва до се­бе, во­на ста­ра­єть­ся зна­хо­ди­ти спі­ль­ну мо­ву з ді­ть­ми. З до­по­мо­гою сво­їх ко­лег шви­д­ко опа­но­вує всі тон­ко­щі сво­єї ро­бо­ти. За мо­ло­ди­ми спе­ці­а­лі­с­та­ми – май­бу­т­нє ди­тя­чо­го са­д­ка, в яко­му ви­хо­ву­ва­лось не од­не по­ко­лін­ня ку­ри­лі­в­чан.

На фо­то: ви­хо­ва­тель Н.В. СЕ­Р­БЕ­НЮК та по­мі­ч­ник ви­хо­ва­те­ля І.М. ЛЯ­ЛІ­НА.

У вас немає прав для коментування