Генетично модифіковані організми: дешеве і невідоме?

Автор: Сергій Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 20 листопада 2009, 00:28

Ген­о­мо­ди­фі­ко­ва­ні ор­га­ні­з­ми у про­ду­к­тах ха­р­чу­ван­ня на ри­н­ку Укра­ї­ни вже по­над 10 ро­ків. За­раз у сві­ті мо­ди­фі­ко­ва­но по­над сто ви­дів ро­с­лин, хо­ча для про­да­жу ви­ро­щу­ють не­ве­ли­ку їх ча­с­ти­ну. Та­кі ро­с­ли­ни стій­кі­ші до не­спри­я­т­ли­вих те­м­пе­ра­ту­р­них ре­жи­мів, їх не ни­щать шкі­д­ни­ки, од­нак не­ві­до­мий їх вплив на ор­га­нізм лю­ди­ни. За да­ни­ми еко­ло­гів, за остан­ні 4 ро­ки ча­с­т­ка ге­не­ти­ч­но мо­ди­фі­ко­ва­них про­ду­к­тів на ри­н­ку Укра­ї­ни зро­с­ла за рі­з­ною ін­фо­р­ма­ці­єю до 30-40%.

 

Пе­ре­лік про­ду­к­тів, які мо­жуть мі­с­ти­ти ге­но­мо­ди­фі­ко­ва­ні ор­га­ні­з­ми:

 

1) Сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­кі куль­ту­ри: пше­ни­ця, соя, ку­ку­ру­дза, кар­то­пля, по­мі­до­ри, по­лу­ни­ця, ка­ба­ч­ки, ци­ко­рій, па­пайа в кра­си­вих упа­ко­в­ках, бі­ль­шість сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­кої про­ду­к­ції, що ле­жить в су­пе­р­ма­р­ке­тах взи­м­ку, - ге­но­мо­ди­фі­ко­ва­на.

2) Ін­г­ре­ді­є­н­ти: ге­но­мо­ди­фі­ко­ва­на соя мо­же бу­ти скла­до­вою ча­с­ти­ни со­р­тів хлі­ба, пе­чи­ва, ди­тя­чо­го ха­р­чу­ван­ня, мар­га­ри­ну, су­пів, їжі швид­ко­го при­го­ту­ван­ня, м’я­с­них про­ду­к­тів (ко­в­ба­си, сардельки), бо­ро­ш­на, цу­ке­рок, мо­ро­зи­ва, чі­п­сів, шо­ко­ла­ду, со­у­сів, со­є­во­го мо­ло­ка, при­прав і т.д.

3) до­ба­в­ки та аро­ма­ти­за­то­ри: Е101 и Е1­0­1А (В2, ри­бо­фла­він) - до­да­єть­ся в ка­ші, без­ал­ко­го­ль­ні на­пої, ди­тя­че ха­р­чу­ван­ня та про­ду­к­ти для сху­д­нен­ня; Е150 (ка­ра­мель); Е153 (ка­р­бо­нат); Е1­6­0а (бе­та-­ка­ро­тин, про-­ві­та­мін А, ре­ти­нол); Е160b (ан­нат­то); Е160d (лі­ко­пін); Е234 (ни­зин); Е235 (на­та­ми­цин); Е270 (мо­ло­ч­на ки­с­ло­та); Е300 (ві­та­мін С - ас­ко­р­бі­но­ва ки­с­ло­та); Е301 по Е304 (ас­ко­р­ба­ти); Е306 по Е309 (то­ко­фе­рол/ві­та­мін Е); Е320 (ВНА)- під­ви­ще­ний хо­ле­с­те­рин; Е321 (ВНТ) - під­ви­ще­ний хо­ле­с­те­рин; Е322 (ле­ци­тин) - під­ви­ще­ний хо­ле­с­те­рин; Е325 по Е327 (ла­к­та­ти); ЕЗ­ЗО (ли­мон­на ки­с­ло­та) - спри­яє роз­ви­т­ку ра­ку; Е415 (кса­н­тин); Е459 (бе­та- ци­к­ло­де­к­с­т­рин); Е460 по Е469 (цел­лю­ло­за) - роз­лад шлу­н­ку; Е470 и Е570 (со­лі ­та жи­р­ні ки­с­ло­ти); ефі­ри жи­р­них ки­с­лот (Е471, Е472, Е473, Е475, Е476, Е479b); Е481 (сте­а­ро­іл-2-­ла­к­ти­лат на­трію); Е620 по Е633 (глю­та­мі­но­ва ки­с­ло­та і глю­то­ма­ти); Е626 по Е629 (гу­а­ні­ло­ва ки­с­ло­та і гу­а­ні­ла­ти); Е630 по Е633 (іно­зи­но­ва ки­с­ло­та та іно­зі­на­ти); Е-951 (ас­па­р­там); Е953 (изо­ма­ль­тит); Е957 (та­у­ма­тин); Е965 (ма­л­ті­нол).

Спи­сок ком­па­ній, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють ГМОNеstle (Не­ст­ле) — ви­го­то­в­лен­ня шо­ко­ла­ду­, ка­ви, ка­во­вих на­по­їв, ди­тя­че ха­р­чу­ван­ня; Юні­ле­вер — ви­ро­б­ни­ц­т­во ди­тя­чо­го ха­р­чу­ван­ня, ма­йо­не­зів, со­у­сів і тд.; Хайенц Фудс – ке­т­чу­пи, со­у­си; Хьо­р­шис — шо­ко­лад, без­ал­ко­го­ль­ні на­пої; Со­са-­Со­lа (Ко­ка-­Ко­ла) — на­пої Ко­ка-­Ко­ла, Спрайт, Фа­н­та, то­нік «Кі­н­лі»; Ма­к­до­нальдс — «ре­с­то­ра­ни» швид­ко­го ха­р­чу­ван­ня та ме­ре­жа без­ко­ш­то­в­них ту­а­ле­тів; Да­нон — йо­гу­р­ти, ке­фі­ри, си­ри, ди­тя­че ха­р­чу­ван­ня; Сі­мі­лак — ди­тя­че ха­р­чу­ван­ня; Ке­д­бе­рі — шо­ко­лад, ка­као; Марс — шо­ко­лад Марс, Сні­керс, Твікс; Пе­п­сі-­Ко­ла — на­пої Пе­п­сі, Мі­рі­н­да, Се­вен-­Ап. Укра­ї­н­сь­кі ком­па­нії: ООО «М’я­со­ко­м­бі­нат «Ю­ві­лей­ний», 000 «М’я­с­ний аль­янс», МПЗ «Ко­лос» «Че­р­ні­ве­ць­кі ко­в­ба­си». ГМО знай­де­но у ко­в­ба­сах та ши­н­ках «У­к­ра­и­н­с­ка­я» и «Дне­п­ро­в­с­ка­я», со­си­с­ках «Ку­ри­ны­е». То­р­го­ва ма­р­ка «Фо­мич» -ко­в­ба­са з м’я­са пти­ці ва­ре­ної 1-го со­р­ту «Осо­б­ли­ва», «До­к­то­р­с­кая но­ва­я», «Ку­ри­на­я». «Алан» (Дніп­ро­пе­т­ровськ) - ко­в­ба­с­ки ва­ре­ні «Гно­мик», ко­в­ба­са на­пів­ко­п­че­на «Са­ля­ми кла­с­сик». М’я­со­ко­м­бі­нат «Ю­ві­лей­ний» (Дніп­ро­пе­т­ров­сь­ка обл.) -ши­н­ка «Со­ро­чи­н­с­ка­я», «Ку­ри­ная зкстра».  ТМ «До­б­ре» («А­гі­ка», Ки­їв) - пе­ль­ме­ні «Ле­ва­да», пе­ль­ме­ні «Три ме­д­ве­дя», пе­ль­ме­ні «А­п­пе­ти­т­ны­е».

Рай­са­не­пі­д­с­та­н­ція ре­ко­ме­н­дує від­мо­ви­ти­ся від ха­р­чо­вих про­ду­к­тів, що мі­с­тять ге­не­ти­ч­но мо­ди­фі­ко­ва­ні ор­га­ні­з­ми та від то­ва­рів з вмі­с­том до­ба­вок ка­те­го­рії Е, так як всі во­ни є шкі­д­ли­ви­ми для здо­ро­в’я лю­ди­ни.

Іван­ Ю­р­че­н­ко,  го­ло­вний дер­жа­в­ний са­ні­та­р­ний лі­кар ра­йо­ну.

У вас немає прав для коментування