Створено стратегічну раду

Автор: Володимир Сауляк Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 20 листопада 2009, 00:04

Не­що­да­в­но в об­ла­с­ній дер­жа­в­ній ад­мі­ні­с­т­ра­ції від­бу­ло­ся пе­р­ше за­сі­дан­ня стра­те­гі­ч­ної ра­ди роз­ви­т­ку Він­ни­ць­кої об­ла­с­ті, ко­ор­ди­на­то­ром якої є го­ло­ва об­л­дер­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції Оле­к­сандр До­м­б­ров­сь­кий. На за­сі­дан­ня за­про­шу­ва­лись го­ло­ви ра­йон­них дер­жа­в­них ад­мі­ні­с­т­ра­цій, ра­йон­них рад та ке­рі­в­ни­ки мі­с­це­вих ЗМІ. Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­кий ра­йон пред­ста­в­ля­ли го­ло­ва рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції Сер­гій Ла­дан та за­сту­п­ник го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди Іван Над­ке­р­ни­ч­ний.

 

Роз­по­чи­на­ю­чи пе­р­ше за­сі­дан­ня стра­те­гі­ч­ної ра­ди роз­ви­т­ку Він­ни­ць­кої об­ла­с­ті, Оле­к­сандр До­м­б­ров­сь­кий від­ре­ко­ме­н­ду­вав за­про­ше­них до її скла­ду уча­с­ни­ків. Се­ред них ві­до­мі в Укра­ї­ні ді­я­чі, на­ші зе­м­ля­ки мі­ністр за­ко­р­дон­них справ Укра­ї­ни Пе­т­ро По­ро­ше­н­ко, за­сту­п­ник го­ло­ви Се­к­ре­та­рі­а­ту Пре­зи­де­н­та Укра­ї­ни Ма­ри­на Ста­в­ній­чук, за­сту­п­ник мі­ні­с­т­ра за­ко­р­дон­них справ Укра­ї­ни Ва­ле­рій Ча­лий, пе­р­ший за­сту­п­ник мі­ні­с­т­ра еко­но­мі­ки Укра­ї­ни Сер­гій Ро­ма­нюк, над­зви­чай­ний і по­в­но­ва­ж­ний по­сол Укра­ї­ни Оле­к­сандр Ча­лий, ге­не­ра­ль­ний ди­ре­к­тор На­ці­о­на­ль­но­го ака­де­мі­ч­но­го дра­ма­ти­ч­но­го те­а­т­ру іме­ні І. Фра­н­ка Ми­хай­ло За­ха­ре­вич, екс-­упо­в­но­ва­же­ний Пре­зи­де­н­та Укра­ї­ни з пи­тань ко­н­т­ро­лю за ді­я­ль­ні­с­тю СБУ Во­ло­ди­мир Ти­мо­ше­н­ко, го­ло­ва об­ла­с­ної ра­ди Гри­го­рій За­бо­ло­т­ний та Він­ни­ць­кий мі­сь­кий го­ло­ва Во­ло­ди­мир Грой­с­ман.

 

Оле­к­сандр До­м­б­ров­сь­кий та уча­с­ни­ки стра­те­гі­ч­ної ра­ди роз­ви­т­ку Він­ни­ць­кої об­ла­с­ті озна­йо­ми­ли при­су­т­ніх з її ос­но­в­ни­ми за­вдан­ня­ми. Зо­к­ре­ма йшло­ся про те, що ство­рен­ня стра­те­гі­ч­ної ра­ди є від­по­від­дю тим ви­кли­кам, що сьо­го­дні сто­ять пе­ред Він­ни­ць­кою об­ла­с­тю та Укра­ї­но­ю. Не один рік за­вдя­ки зла­го­дже­ним і про­фе­сій­ним ді­ям мі­с­це­вої вла­ди на­ша об­ласть ус­пі­ш­но про­ти­сто­їть всім кри­зо­вим яви­щам. Од­нак без се­р­йо­з­них змін до­по­ма­га­ти Він­нич­чи­ні стає все ва­ж­че. Не­об­хід­ність у де­це­н­т­ра­лі­за­ції вла­д­них по­в­но­ва­жень, бю­дже­т­ній, пе­н­сій­ній, ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но-­те­ри­то­рі­а-­ль­ній, пра­во­охо­рон­ній та ін­ших ре­фо­р­мах є до­сить ве­ли­кою і без за­про­ва­джен­ня цих змін по­да­ль­ший роз­ви­ток об­ла­с­ті ускла­д­ню­є­ть­ся.

Са­ме то­му бу­ло ви­рі­ше­но ство­ри­ти об’­єд­нан­ня ін­те­ле­к­ту­а­ль­ної елі­ти Він­нич­чи­ни, до­свід якої до­по­мо­же за­хи­с­ти­ти ін­те­ре­си об­ла­с­ті. Пріо­ри­те­том для стра­те­гі­ч­ної ра­ди є за­хист ін­те­ре­сів лю­дей, ство­рен­ня не­об­хід­них умов для по­до­лан­ня кри­зо­вих явищ і ста­бі­ль­но­го роз­ви­т­ку рі­д­но­го кра­ю.

Уча­с­ни­ки стра­те­гі­ч­ної ра­ди дій­ш­ли спі­ль­ної ду­м­ки, що ли­ше кон­со­лі­да­ція зу­силь всіх гі­лок вла­ди, їх спі­ль­ні і про­фе­сій­ні дії да­дуть змо­гу ре­а­лі­зу­ва­ти на­мі­че­ні ці­лі і за­вдан­ня. Під­су­мо­ву­ю­чи на­ра­ду, О. До­м­б­ров­сь­кий за­зна­чив, що з ча­сом склад стра­те­гі­ч­ної ра­ди роз­ви­т­ку Він­ни­ць­кої об­ла­с­ті бу­де ли­ше збі­ль­шу­ва­тись, а її уча­с­ни­ки на­да­ва­ти­муть все­бі­ч­ну до­по­мо­гу у по­до­лан­ні  про­блем та ре­а­лі­за­ції про­е­к­тів роз­ви­т­ку на Він­нич­чи­ні.

 

 

Во­ло­ди­мир СА­У­ЛЯК.

У вас немає прав для коментування